Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FLEX SERVICES V.o.f.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN FLEX SERVICES v.o.f.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen FLEX SERVICES en de afnemer waarbij FLEX SERVICES aan de afnemer producten levert. Onder ‘product’ wordt in dezen begrepen ieder op grond van de overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer door FLEX SERVICES aan de afnemer ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goederen. FLEX SERVICES voorziet sinds vele jaren in een breed scala aan gevlochten sleeving producten. Deze zijn inzetbaar voor een verscheidenheid aan industrieën, gaande van biomedisch tot ruimtevaart in draad-, slang- en kabelbundeling/beschermingsoplossingen. Onze ervaring op deze brede markt, evenals onze brede selectie in producten voor zowel algemene doeleinden als high-tech gespecialiseerde producten heeft van FLEX SERVICES de nummer één op het gebied van gevlochten sleeving oplossingen gemaakt. Voor een volledig overzicht van de door FLEX SERVICES v.o.f. geleverde producten verwijzen wij naar de website https://www.techflex.nl/.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen FLEX SERVICES en de afnemer zijn overeengekomen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer. Ook op eventuele nadere of aanvullende overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van toepassing.

1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden toepassing missen, om wat voor reden dan ook, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. FLEX SERVICES en de afnemer zullen in dat geval overleg plegen om, voor de bepalingen die alsdan toepassing missen, vervangende bepalingen overeen te komen. Daarbij gaan FLEX SERVICES en de afnemer voor zover mogelijk uit van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

1.5 FLEX SERVICES behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden periodiek te kunnen wijzigen.

1.6 Indien de tekst van deze algemene voorwaarden is vertaald, in een andere taal dan het Nederlands, dan prevaleert bij uitleg van deze algemene voorwaarden te allen tijde de tekst van de versie in het Nederlands.

ARTIKEL 2 – OFFERTES FLEX SERVICES

2.1 Alle offertes worden door FLEX SERVICES schriftelijk uitgebracht. FLEX SERVICES behoudt zich het recht voor om de offertes als bijlage bij een daartoe aan de afnemer te sturen emailbericht te verstrekken.

2.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en dienen binnen de daartoe in de offertes opgenomen termijn te worden aanvaard door de afnemer.

2.3 Indien en voor zover de afnemer aan FLEX SERVICES gegevens heeft verstrekt op basis waarvan FLEX SERVICES haar offerte(s) heeft uitgebracht, dan staat de afnemer jegens FLEX SERVICES in voor de volledigheid en juistheid van die gegevens.

2.4 De inhoud van de door FLEX SERVICES als promotiemateriaal verstrekte folders en drukwerk, alsmede tekst(en) van de door FLEX SERVICES gebruikte website(s) kunnen FLEX SERVICES in dezen in geen enkel opzicht binden.

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMSTEN

3.1 De overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer komt tot stand door aanvaarding door de afnemer van de offerte(s) van FLEX SERVICES (artikel 2). Aanvaarding kan naar de keuze van FLEX SERVICES elektronisch (bijvoorbeeld via de website van FLEX SERVICES, per e-mailbericht, telefoon of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of schriftelijk (per getekende brief of ondertekend faxbericht) gericht aan FLEX SERVICES. Van aanvaarding per telefoon volgt aanstonds een schriftelijke bevestiging van FLEX SERVICES aan de afnemer.

3.2 De overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer komt tevens tot stand door het begin van uitvoering van de overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer en/of verstrekking of toezending door van de op de overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer betrekking hebbende producten en/of factuur.

3.3 Indien op enig moment tijdens de uitvoering van de overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van daarvan noodzakelijk is om die overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan stelt FLEX SERVICES de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. FLEX SERVICES en de afnemer treden dan aanstonds in overleg om tot aanpassing of aanvulling van de overeenkomst te komen. Eventuele door FLEX SERVICES en de afnemer overeengekomen wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst worden vervolgens door FLEX SERVICES vastgelegd c.q. bevestigd aan de afnemer.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN AFNEMER

4.1 De afnemer verplicht zich tot het verstrekken en up to date houden van alle informatie bijvoorbeeld contact- en persoonsgegevens en content die redelijkerwijs benodigd is in c.q. voor de uitvoering van de overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer.

ARTIKEL 5 – (LEVER)TERMIJNEN FLEX SERVICES

5.1 Alle door FLEX SERVICES gehanteerde (lever)termijnen zijn indicatief.

5.2 De door FLEX SERVICES gehanteerde (lever)termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn.

5.3 Aan een eventuele overschrijding van (lever)termijnen kunnen door de afnemer geen rechten of aanspraken jegens FLEX SERVICES worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4 Alle door FLEX SERVICES op grond van de overeenkomst met de afnemer te verrichten leveringen geschieden op de daarvoor overeengekomen wijze en binnen de daarvoor overeengekomen termijn.

5.6 Indien de afnemer op enig moment levering(en) door FLEX SERVICES weigert, althans weigert daaraan zijn volledige en onvoorwaardelijk medewerking te verlenen, daaronder begrepen de weigering tot verstrekken van eventuele voor levering noodzakelijke informatie en/of instructies, dan is FLEX SERVICES zonder meer gerechtigd de af te leveren producten achter te houden zonder dat zij daarvoor door de afnemer in enig opzicht aansprakelijk kan worden gehouden. In dat geval is FLEX SERVICES – geheel naar zijn keuze en inzichten – tevens gerechtigd om de producten van die levering op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.

ARTIKEL 6 – LEVERING, ACCEPTATIE, KLACHTEN

6.1 FLEX SERVICES levert de door de afnemer bestelde producten af op het adres dat bij de bestelling is opgegeven. FLEX SERVICES hanteert de navolgende wijze van levering: PostNL, DPD, UPS en DHL.

6.2 De afnemer dient de door FLEX SERVICES op grond van de overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer geleverde producten aanstonds na levering te inspecteren.

6.3 Eventuele klachten met betrekking tot gebreken of fouten in c.q. aan de door FLEX SERVICES geleverde producten dienen door de afnemer binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk aan FLEX SERVICES te worden gemeld. Dit met nauwkeurige opgave van de aard en grondslag van de klachten. Het e.e.a. op straffe van verval van aanspraken.

6.4 Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn géén gebrek of fout gemeld dan geldt dat het door FLEX SERVICES op grond van de overeenkomst met de afnemer geleverde als geaccepteerd door de afnemer, onverminderd eventuele garanties (artikel 9).

6.5 Eventuele gebreken die bij inspectie na levering worden vastgesteld en door de afnemer overeenkomstig het tweede lid van dit artikel tijdig bij FLEX SERVICES worden gemeld, zullen door FLEX SERVICES worden verholpen. FLEX SERVICES is daartoe niet gehouden indien en voor zover de geconstateerde gebreken een gevolg zijn van door de afnemer zelf aangebrachte wijzigingen in, of reparaties aan de door FLEX SERVICES geleverde producten. Datzelfde geldt voor situatie dat de door FLEX SERVICES geleverde producten door de afnemer voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden worden aangewend.

6.6 De door FLEX SERVICES geleverde sleeving producten en krimpkousen worden volgens de door afnemer bij het sluiten van de overeenkomst met FLEX SERVICES opgegeven specificaties specifiek voor de afnemer op maat gesneden en/of geknipt. Het retourneren en/of het omruilen van die producten door de afnemer is dan ook niet zonder meer mogelijk. Indien de afnemer de producten (toch) wenst te retourneren en/of om te ruilen dient de afnemer dat aan FLEX SERVICES binnen 8 (acht) dagen na levering van de producten schriftelijk kenbaar te maken. FLEX SERVICES en afnemer treden alsdan aanstonds in overleg om op dit punt tot aanpassing of aanvulling van de overeenkomst te komen. Eventuele door FLEX SERVICES en de afnemer overeengekomen wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst worden vervolgens door FLEX SERVICES vastgelegd c.q. bevestigd aan de afnemer.

6.7 Alle geleverde producten blijven het eigendom van FLEX SERVICES totdat alle vorderingen die FLEX SERVICES op de afnemer heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. De afnemer is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze producten, anders dan in overeenstemming met de uitoefening zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is de afnemer voorts niet toegestaan om deze producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze producten niet op de afnemer is overgegaan. De afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van FLEX SERVICES te bewaren. FLEX SERVICES is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de afnemer aanwezig zijn, terug te nemen indien de afnemer niet voor tijdige en volledige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De afnemer zal FLEX SERVICES te allen tijde op eerste verzoek vrije toegang verlenen tot de geleverde producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van FLEX SERVICES.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN

7.1 Alle door FLEX SERVICES gehanteerde prijzen zijn exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.

7.2 Alle door FLEX SERVICES gehanteerde prijzen zijn in EURO.

7.3 De overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer wordt gesloten tegen de op het moment van het sluiten van die overeenkomst geldende, door FLEX SERVICES vastgestelde prijzen, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders door FLEX SERVICES en de afnemer wordt overeengekomen.

7.4 FLEX SERVICES is gerechtigd om de door haar gehanteerde prijzen met ingang van 1 januari van elke kalenderjaar te wijzigen. Van die wijziging stelt FLEX SERVICES de afnemer aanstonds in kennis. FLEX SERVICES is slechts bevoegd tot wijziging van de door haar gehanteerde prijzen in de zin van dit artikel vanwege op FLEX SERVICES rustende verplichtingen op grond van de wet, alsmede in het geval van stijging van de prijs van lonen, inflatie of andere gronden die bij het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren.

ARTIKEL 8 – BETALING

8.1 De (totale) prijs van de producten staat in de webshop aangegeven. U kunt in de webshop betalen met Bankoverboeking / iDEAL / Contant / Creditcard / PayPal. Betaling dient op voorhand te worden voldaan via de digitaal toegezonden factuur of betaal-link.

8.2 Betaling door de afnemer kan ook plaatsvinden middels een daartoe door FLEX SERVICES aan de afnemer te verstrekken factuur. Betaling geschiedt alsdan op de op die factuur door FLEX SERVICES aangegeven wijze. FLEX SERVICES behoudt zich het recht voor om facturen als bijlage bij een daartoe aan de afnemer te sturen e-mailbericht te verstrekken.

8.3 Betaling door de afnemer dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders door FLEX SERVICES en afnemer schriftelijk is overeengekomen.

8.4 De afnemer is in dezen niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van het door hem aan FLEX SERVICES verschuldigde. Aan de behandeling van eventuele bij FLEX SERVICES door de afnemer kenbaar gemaakte klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst tussen FLEX SERVICES en afnemer en/of de (hoogte van de) factuur kan de afnemer in dezen geen recht tot opschorting of verrekening ontlenen.

8.5 In geval van niet-tijdige betaling van de factuur is de afnemer van rechtswege jegens FLEX SERVICES in verzuim. Dit zonder verdere ingebrekestelling van c.q. door FLEX SERVICES.

8.6 Indien FLEX SERVICES in geval van het uitblijven van tijdige betaling door de afnemer overgaat tot het incasseren van één of meerdere vervallen facturen, dan kan FLEX SERVICES bij de afnemer aanspraak maken op een vertragingsrente van respectievelijk 2% (particuliere afnemers) of 8% (zakelijke afnemers) per maand of gedeelte van een maand. Voorts komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met het invorderen van de factuur of facturen voor volledige vergoeding door de afnemer in aanmerking. De gerechtelijke kosten die gevorderd worden in het geval van een eventueel te voeren gerechtelijke procedure om de vervallen factuur of facturen te incasseren, zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, maar zullen in beginsel integraal voor rekening van de afnemer zijn.

8.7 Ieder bedrag dat door FLEX SERVICES van de afnemer in dezen wordt ontvangen, zal eerst strekken tot voldoening van de vordering(en) die FLEX SERVICES op de afnemer heeft. Aansluitend zal ieder bedrag dat van de afnemer wordt ontvangen strekken tot voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten zoals bedoeld in het bepaalde in artikel 8.6, en vervolgens strekken tot voldoening van de opeisbaar geworden factuurbedragen.

8.8 In geval van faillissement van de afnemer, dan wel aan de afnemer verleende (voorlopige) surséance van betaling, dan wel liquidatie van (de onderneming van) de afnemer, zijn alle vorderingen van FLEX SERVICES op de afnemer uit de overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

8.9 Reclamaties betreffende facturen dienen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum door de afnemer bij FLEX SERVICES te worden ingediend. Dit op straffe van verval van aanspraken. Reclamatie geschiedt uitsluitend schriftelijk.

8.10 De afnemer is verplicht op eerste verzoek van FLEX SERVICES terstond genoegzaam en in de door FLEX SERVICES gewenste vorm zekerheid te stellen (en deze zonodig aan te vullen) voor de nakoming van al zijn verplichtingen.

ARTIKEL 9 – GARANTIES

9.1 Voor door FLEX SERVICES op grond van de overeenkomst aan de afnemer geleverde producten geldt de door de desbetreffende leverancier(s) van FLEX SERVICES gehanteerde fabrieksgarantie. Dit met uitsluiting van (de bepalingen van) deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, sluit FLEX SERVICES iedere aansprakelijkheid uit jegens de afnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer, voor alle schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals schade aan producten, gevolgschade of bedrijfsschade.

10.2 Indien FLEX SERVICES aansprakelijk is voor de door de afnemer geleden schade, is de resterende, zowel contractuele als buitencontractuele ansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van FLEX SERVICES en – indien deze zich mocht voordoen – haar bestuurders en werknemers, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door FLEX SERVICES afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aan FLEX SERVICES wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. In geval die aansprakelijkheidsverzekering géén dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van FLEX SERVICES beperkt tot het bedrag van het door de afnemer ter zake van de overeenkomst met FLEX SERVICES voldane bedrag of bedragen, en dit met een maximum van 15% van de overeengekomen prijs voor de desbetreffende overeenkomst.

10.3 De afnemer dient FLEX SERVICES uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen worden met de door hem geleden schade hiervoor schriftelijk aan te spreken. Dit op straffe van verval van aanspraken.

10.4 De (zakelijke) afnemer vrijwaart FLEX SERVICES voor alle eventuele aanspraken van derden wegens schade, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de (zakelijke) afnemer.

ARTIKEL 11 – OPSCHORTING

11.1 FLEX SERVICES heeft, in aanvulling op de haar door de wet toegekende rechten, geheel naar haar keuze, het recht de nakoming van de op haar uit de overeenkomst met de afnemer rustende verplichtingen op te schorten, in het bijzonder indien FLEX SERVICES

(a.) na het sluiten van de overeenkomst met de afnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede grond geven te vrezen dat de afnemer haar erplichtingen uit hoofde van die overeenkomst niet (langer) zal nakomen.

(b.) bij het sluiten van de overeenkomst met de afnemer één of meer zekerheden heeft bedongen voor de voldoening van de verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst door de afnemer (artikel 8.10) en deze zekerheden zijn uitgebleven of naar het oordeel van FLEX SERVICES onvoldoende zijn (geweest).

11.2 Het één en ander geldt zonder dat FLEX SERVICES in dezen gehouden is tot het betalen aan de afnemer van enige (schade)vergoeding, van welke aard dan ook.

11.3 Het recht een beroep te doen op opschorting wordt voor zakelijke afnemers in dezen uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 12 – BEEINDIGING OVEREENKOMST

12.1 FLEX SERVICES kan, naast de overige in de overeenkomst met afnemer, deze algemene voorwaarden en de wet voortvloeiende rechten, de overeenkomst met de afnemer geheel, of voor het nog niet uitgevoerde deel, ontbinden. Dit zonder (nadere) ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Dat recht heeft FLEX SERVICES indien de afnemer:

(a.) één of meer verplichtingen uit de overeenkomst tussen FLEX SERVICES en de afnemer niet nakomt;

(b.) in staat van faillissement wordt verklaard;

(c.) (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt:

(d.) een betalingsregeling aan diens crediteuren aanbiedt;

(e.) diens bedrijfsactiviteiten staakt;

(f.) tot liquidatie van diens onderneming overgaat;

(h.) indien er beslag wordt gelegd op diens vermogen in de zin van artikel 700 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

(i.) indien binnen diens onderneming de zeggenschap direct of indirect wijzigt.

12.2 FLEX SERVICES kan het in het eerst lid van dit artikel omschreven recht uitoefenen zonder dat zij in dezen gehouden is tot het betalen aan de afnemer van enige (schade)vergoeding, van welke aard dan ook.

12.3 Een door FLEX SERVICES ingeroepen ontbinding in de zin van het eerste lid van dit artikel laat onverlet het recht van FLEX SERVICES om in dat geval volledige vergoeding van de in verband met ontbinding door haar geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

13.1 In geval van overmacht is FLEX SERVICES, naar haar keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, gerechtigd om hetzij de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. FLEX SERVICES is daartoe gerechtigd zonder dat zij tot het betalen van enige (schade)vergoeding aan de afnemer gehouden is.

13.2 Onder ‘overmacht’ in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan: alle van de wil van FLEX SERVICES onafhankelijke omstandigheden zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, hard ware storingen, storingen in de levering van energie, storingen in telecommunicatieapparatuur, storingen in de internetverbinding alles zowel in het bedrijf van FLEX SERVICES als bij derden, van wie FLEX SERVICES materialen of diensten geheel of gedeeltelijk betrekt en voorts door alle overige oorzaken, gelegen buiten de schuld of risicosfeer van FLEX SERVICES.

ARTIKEL 14 – HET RECHT

14.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle offertes en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in beginsel ter beslechting worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Dit onverminderd het recht van FLEX SERVICES om in voorkomend geval een geschil voor te leggen aan enige andere rechter of instantie.

 

Enschede, januari 2019

Vragen? Wij staan altijd voor u klaar

+31 (0)857 859 844info@techflex.nl

Instellingen